Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Fotoalbums Maken

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Fotoalbums Maken in relatie tot haar producten aangeboden op www.fotoalbums-maken.nl. Het doen van een bestelling via eerdergenoemde site, houdt in dat je deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1. Prijzen en betalingen

1.1 Alle prijzen op www.fotoalbums-maken.nl zijn vrijblijvend en Fotoalbums Maken behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Correspondentie betreffende de op deze website aangeboden software en bestelde producten, vindt uitsluitend plaats via e-mail en internet. De klant is verantwoordelijk voor het aan Fotoalbums Maken verstrekken van het juiste e-mailadres en ordergegevens.

3. Overmacht

3.1 Fotoalbums Maken kan in geval van overmacht de uitvoering van de bestelling opschorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat Fotoalbums Maken verplicht is tot schadevergoeding. Fotoalbums Maken dient de klant in dat geval hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen.

3.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Fotoalbums Maken kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar (volgens de wet) toerekenbare schuld.

4. Kwaliteit van geleverde producten

4.1 Tussen het door de klant aangeleverde beeldmateriaal en het gedrukte eindresultaat kunnen kwaliteitsverschillen ontstaan. Fotoalbums Maken is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen tussen getoonde voorbeelden en het eindresultaat. Fotoalbums Maken wijst de klant er op dat de kwaliteit van het door de klant gebruikte digitale beeldmateriaal de kwaliteit van het afgedrukte eindproduct negatief kan beïnvloeden. Zowel de resolutie, als de toegepaste compressie kunnen van invloed zijn op de afdrukkwaliteit.

4.2 Fotoalbums Maken garandeert niet dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor enig specifiek doeleind.

5. Het op deze website getoonde beeldmateriaal geeft slechts een indicatie van het productassortiment. Tussen de getoonde voorbeelden en de geleverde producten kunnen afwijkingen bestaan.

6. Verantwoordelijkheid voor beeldmateriaal en teksten

6.1 De verantwoordelijkheid voor aangeleverd materiaal, zowel beeldmateriaal als teksten, ligt niet bij Fotoalbums Maken. Fotoalbums Maken gaat er van uit dat het auteursrecht van aan haar geleverde bestanden bij de klant ligt en aan alle in Nederland geldende wetten en regels voldoet.

7. Garantie Reclamaties dienen, voor zover het een duidelijke klacht betreft, uiterlijk binnen twee weken, na levering van de door de klant gegeven opdracht, kenbaar gemaakt te worden. Bij gegronde klachten kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt op het opnieuw uitvoeren van de opdracht.

8. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.1 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Assen.

Gegevens:

  • Fotoalbums Maken is onderdeel van Bartex B.V.
  • KVK 02044388
  • NL 009022028B01
  • Osloweg 75
  • 9723BJ Groningen
  • [email protected]

Maak je eigen fotoalbum

Met de gratis software van Fotoalbums Maken kun je gemakkelijk je eigen fotoalbum maken. Leg nu al je herinneringen vast!

iDeal Mister Cash

2024 © Copyright Fotoalbums Maken